Årsmöte

Saltsjöbadens IF årsmöte 2024

Dag: 22 April
Tid: 19.00
Plats: Aktivitetshuset IP

 

Förslag till föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Godkännande av dagordning
 5. Mötets behöriga utlysande
 6. Fastställande av röstlängd
 7. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
 8. Föredragning av årsbokslut och verksamhetsberättelse
 9. Revisors berättelse
 10. Beslut av fastställande av resultat och balansräkning
 11. Beslut angående disposition av resultat enligt den fastställda balansräkningen
 12. Frågor om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Diskussion om planer och idéer inför kommande verksamhets år
 14. Propositioner från styrelsen
 15. Motioner
 16. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
 17. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år
 18. Val av ledamöter till styrelsen för en tid av två år (ev nyval/omval)
 19. Val av revisor och revisorssuppleant
 20. Val av valberedning
 21. Fastställande av medlemsavgift
 22. Fastställande av sektionsstyrelser och sektionsavgifter
 23. Övriga frågor
 24. Mötet avslutas

Kallelse till föreningens medlemmar skickas ut i erforderlig tid, senast två veckor innan utsatt årsmötesdag.

Motioner tas emot senast den 19 februari 2024


Årsmöteshandlingar kommer att finnas på denna sida, enligt stadgar,  i erforderlig tid.

Nedan material inför 2023, uppdateras löpande

Verksamhetsberättelse

Årsredovisning 2023

Revisionsberättelse 2023

Styrelser & sektionsavgifter

Proposition från Styrelsen

Proposition 2 från styrelse


SIF stadgar

Saltsjöbadens IF/Kansliet
kansli@saltsjobadensif.se